Privacybeleid

Partijen en doel

Deze Privacy Policy is opgesteld door V.S.M. BVBA, gevestigd te 38 Grote Zavel 1000 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0886.569.904 (hierna genoemd “de Gegevensverantwoordelijke”).

Het doel van deze Privacy Policy is om de Gebruikers van de website gehost op het volgende adres: auvieuxsaintmartin.be, (hierna de “Site”) op een transparante manier te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door de Gegevensbeheerder.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze mee interageert.

In dit verband bepaalt de verantwoordelijke voor de verwerking alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Daartoe verbindt de verantwoordelijke zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de wet”) en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “de verordening”) .

Het staat de verantwoordelijke voor de verwerking vrij een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die op zijn verzoek en voor zijn rekening de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de “verwerker”). In voorkomend geval verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe een verwerker te kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en de verordening.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de mededeling van persoonsgegevens. De verwerking van dergelijke gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, of door dienstverleners die namens en voor rekening van de verantwoordelijke voor de verwerking handelen, geschiedt in overeenstemming met de wet en de verordening.

Persoonsgegevens zullen door de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, worden verwerkt via

– de geautomatiseerde procedure tijdens de bestelprocedure;

– het gebruik van cookies;

– het gebruik van een formulier voor de nieuwsbrief

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en zijn deze de volgende

 • om de uitvoering van de op de Site aangeboden en overeengekomen diensten te verzekeren;
 • om de controle op de uitvoering van de aangeboden diensten te verzekeren;
 • om marketingactiviteiten en promotionele informatie uit te voeren na voorafgaande toestemming van de Gebruiker en tot de herroeping van die toestemming, bijvoorbeeld het verzenden van promoties over de producten en diensten van de Gegevensverwerker;
 • om de vragen van de gebruiker te beantwoorden;
 • om statistieken op te stellen teneinde de website, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking ervan te verbeteren;
 • om de kwaliteit van de Site en de door de Gegevensverwerker aangeboden producten en/of diensten te verbeteren;
 • een betere identificatie van de interesses van de Gebruiker mogelijk te maken.

 

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Bij het bezoeken en gebruiken van de Site stemt de Gebruiker ermee in dat de Gegevensbeheerder de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de in dit Privacybeleid beschreven methoden en principes:

 • Informatie die door Gebruikers wordt verstrekt voor contractuele doeleinden en om de correcte uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, d.w.z. naam, voornaam, adres, IBAN-nummer en bankgegevens en, meer in het algemeen, alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker wordt verstrekt
 • Informatie van de Gebruiker door het invullen van formulieren of door contact via telefoon, e-mail of andere middelen, bijvoorbeeld de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van Gebruikers;
 • Met betrekking tot elk van de bezoeken van de Gebruikers aan de Site, wordt de verzamelde informatie :
  IP-adres, browsertype en -model, tijdzone, besturingssysteem
 • alle informatie betreffende de pagina’s die de Gebruiker op de Site heeft geraadpleegd, met name de URL, de duur van het surfen…

 

Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het Privacybeleid als hyperlink aanbiedt. Deze toestemming is een onontbeerlijke voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site te kunnen verrichten of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met de Verantwoordelijke voor de verwerking aan te gaan. Elke overeenkomst tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een gebruiker betreffende de diensten en goederen die op de site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensverwerker, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen methoden en principes, zijn/haar persoonsgegevens verwerkt en verzamelt die hij/zij op de Site of in het kader van de door de Gegevensverwerker aangeboden diensten meedeelt, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

 

Duur van de opslag van persoonsgegevens van gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en van de wet bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Deze periode is in ieder geval korter dan 1 jaar.

 

Ontvangers van gegevens en verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van de verantwoordelijke voor de verwerking die adequate garanties bieden voor de beveiliging van gegevens en die met de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerken bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van dergelijke gegevens.

In alle gevallen moeten de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, zich houden aan de inhoud van dit privacybeleid. De verantwoordelijke voor de verwerking garandeert dat hij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier, zal verwerken.

Indien de gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of klantenwerving, zal de gebruiker daarvan vooraf in kennis worden gesteld, zodat hij zijn instemming kan betuigen met het gebruik van deze persoonsgegevens.

 

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot functionaris voor gegevensbescherming (hierna “DPO” genoemd): Mr. Frédéric Niels

De rol van de functionaris voor gegevensbescherming bestaat erin te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De functionaris voor gegevensbescherming kan als volgt worden gecontacteerd

Grote Zavelplein 38 1000 Brussel
op +32 (0)2 8976877

 

Rechten van de gebruikers

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: auvieuxsaintmartin.be, of een brief per post, met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart, te sturen naar het volgende adres: Grote Zavelplein 38, 1000 Brussel.

a. Recht van toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de verordening garandeert de verantwoordelijke voor de verwerking de gebruiker het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de genoemde persoonsgegevens, alsmede tot de volgende informatie

 • de doeleinden van de verwerking ;
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens moeten worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

 

De verantwoordelijke voor de verwerking kan voor extra kopieën die door de Gebruiker worden aangevraagd, betaling verlangen van een redelijke vergoeding die gebaseerd is op de administratieve kosten.

Indien de Gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De gebruiker krijgt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens.

b. Recht op correctie

De verantwoordelijke voor de verwerking garandeert de gebruiker het recht om persoonsgegevens te corrigeren en te wissen.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De gebruiker moet de nodige wijzigingen eerst zelf aanbrengen vanuit zijn gebruikers-/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval het verzoek kan worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij die verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

c. Recht op wissen (“recht om te worden vergeten”)

De gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de verordening.

Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze krachtens het vorige lid moet wissen, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke stappen, waaronder technische stappen, om de andere verantwoordelijken voor de verwerking die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door die verantwoordelijken van iedere koppeling naar, of iedere kopie of reproductie van, dergelijke persoonsgegevens.

De twee voorgaande alinea’s zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is

 • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist en die is vastgelegd in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
 • voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van het wissen van persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

d. Recht om verwerking te beperken

De gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 18 van de verordening.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke beperking van de verwerking, tenzij deze verstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou vergen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over dergelijke ontvangers.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Overeenkomstig artikel 20 van de verordening hebben de gebruikers het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht dergelijke gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder dat de verantwoordelijke voor de verwerking dit verhindert in de gevallen waarin de verordening voorziet.

Wanneer de Gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig de vorige alinea uitoefent, heeft hij het recht zijn persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op gegevenswissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op grond van zijn bijzondere situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking. Overeenkomstig artikel 21 van de verordening zal de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenwerving, heeft de gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke klantenwerving.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

g. Recht van klacht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:

https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Klachten kunnen worden ingediend op het volgende adres

Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35, 1000 Brussel
Telefoon + 32 2 274 48 00
Fax: + 32 2 274 48 35
E-mail: [email protected]

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 

Cookies

De Site gebruikt cookies om onderscheid te maken tussen Gebruikers van de Site. Hierdoor kunnen wij Gebruikers een betere browse-ervaring bieden en de Site en de inhoud ervan verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies staan in deze rubriek.

a. Algemene beginselen

Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden met wie de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerkt.

Sommige van de door de Gegevensverwerker gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, terwijl andere worden gebruikt om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.

Door de Website te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soort cookies en doel

Op de Website worden door de Gegevensbeheerder verschillende soorten cookies gebruikt:

 • Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de mededeling van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om het surfen van de Gebruiker te vergemakkelijken;
 • Statistische cookies en cookies voor publieksmeting: deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien zij ook het surfgedrag aangeven, zijn zij een doeltreffend middel om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren, door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem waarschijnlijk zullen interesseren. Zij stellen de verantwoordelijke voor de verwerking ook in staat eventuele bugs in de Website op te sporen en te corrigeren.
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal);
 • Tracking cookies: de Data Controller gebruikt tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Website te meten en om anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken stellen de verantwoordelijke voor de verwerking in staat de Website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

 

c. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de periode gedurende welke zij worden bewaard, zijn de volgende:

De bewaartermijn voor cookies varieert naargelang van hun type: essentiële cookies worden doorgaans bewaard tot de browser wordt afgesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en statistische meetcookies 4 jaar.

d. Beheer van cookies

Indien de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen te wijzigen. Browserprogrammering stelt de Gebruiker ook in staat een bericht of melding te ontvangen wanneer een Website cookies gebruikt en zo te beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt de Gebruiker dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Het is mogelijk dat sommige delen van de Website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies wenst te beheren en/of te verwijderen, kan hij dat doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met :

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

 

Indien de gebruiker niet wil dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij verzocht zijn browser daartoe in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Beperking van de aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen banden hebben met de verantwoordelijke voor de verwerking. De inhoud van deze sites en hun overeenstemming met de wet en de verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven om een minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website te laten vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten stelligste aan een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettige ouders, noch voor onjuiste gegevens – met name betreffende de leeftijd – die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zullen persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

De verantwoordelijke voor de verwerking is niet verantwoordelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of computeraanvallen.

 

Beveiliging

De verantwoordelijke voor de verwerking treft organisatorische en technische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten in verband met de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Gegevensverwerker maakt gebruik van encryptietechnologieën volgens de industrienormen bij het overdragen of verzamelen van gegevens op de Site.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De gebruiker wordt daarom verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat hij op de hoogte is van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd voor de uitvoerbaarheid.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op dit privacybeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 

Contact

Voor elke vraag of klacht in verband met dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verantwoordelijke voor de verwerking:

Per e-mail: [email protected]
Per telefoon: +32 (0)2 512 64 76

Per post: Grote Zavelplein 38, 1000 Brussel

Deze versie van het privacybeleid is gedateerd 1/08/2022

Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez le menu dès qu'il change!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang het menu zodra hij verandert!